VZW
Vzw-verplichtingen

Alle vzw-verplichtingen op een rij

17 feb. 2022
HOT TOPIC Yo W vzw

Een vzw is een vereniging zonder winstoogmerk. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het kiezen van een vzw als organisatiestructuur:

 • De vereniging krijgt rechtspersoonlijkheid.
 • Zolang de leden de vereniging als een ‘'voorzichtig en redelijk persoon’ beheren, zijn ze niet persoonlijk aansprakelijk.
 • De vereniging kan zelf eigendommen en onroerende goederen bezitten en verbintenissen (contracten) aangaan in naam van de vereniging.

Toch is het niet onbelangrijk om te weten dat je aan verschillende verplichtingen moet voldoen als vzw. Hieronder lijstten we ze voor je op.

Dit zijn alle documenten van de vereniging die neergelegd moeten worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank of gepubliceerd moeten worden in het Belgisch Staatsblad. Deze documenten kunnen door iedere belanghebbende worden opgevraagd.

Neerlegging: Het GRATIS afgeven van documenten aan de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Publicatie: Het BETALEND laten opnemen van teksten in het Belgisch Staatsblad.

Hierin vinden we:

 • De statuten van de vzw
 • De akten betreffende de benoeming of beëindiging van de bestuurders
 • Beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vzw
 • De jaarrekening, bestaande uit staat van inkomsten en uitgaven, en de staat van vermogen

Om te weten wat er waar en wanneer moet gepubliceerd of neergelegd worden, raden we aan om de vzw-helper van Assist te gebruiken. Zo kan je via Assist formulieren I en II rechtstreeks invullen.

Extra regels

Sinds einde 2021 hebben de Rechtbanken extra regels opgelegd om staatsbladfraude tegen te gaan.

 1. Bij een wijziging van bestuur zal je van alle bestuurders die je ontslaat en van alle bestuurders die (her)benoemd worden een kopie van de identiteitskaart moeten toevoegen, anders wordt de publicatie geweigerd.
 2. Alle oude en alle nieuwe bestuurders moeten het verslag van de algemene vergadering tekenen.

Val je onder de Rechtbank van Antwerpen dan is het volgende vereist:

"Tegelijk neergelegde stukken worden altijd vermeld op formulier I luik B na afsluiting van de tekst op de laatste bladzijde."

Dit zijn alle documenten van de vereniging die bewaard moeten blijven op de maatschappelijke zetel. Deze zijn beschikbaar ter inzage voor de leden.

Hierin vinden we:

 • Alle verslagen van het bestuur
 • Alle verslagen van de algemene vergadering
 • Alle boekhoudkundige stukken van de vzw (die moet je minstens 7 jaar bijhouden)
  Als vzw ben je immers verplicht om je boekhouding bij te houden!
 • Het ledenregister

Je maakt er best een gewoonte van om dit op een systematische basis bij te houden. De notulen worden na goedkeuring ook ondertekend door de voorzitter van de vzw.

Als vzw ben je verplicht een aantal verzekeringspolissen af te sluiten:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: Deze verzekering dekt schade die het gevolg is van een fout waarvoor jouw organisatie aansprakelijk kan worden gesteld.
 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing: Deze verzekering dekt alle kosten (lichamelijke en stoffelijke schade) die bezoekers oplopen bij brand of ontploffing, zelfs als jouw organisatie niet in fout was. Dit is geen brandverzekering! Een brandverzekering dekt enkel schade aan roerende en onroerende goederen.

Deze polis is enkel verplicht bij:

 1. Uitbating drankgelegenheid
 2. Regelmatige verhuur zaal voor feestjes
 3. Openluchtevenementen

Indien de oppervlakte groter is dan 50m².

 • Arbeidsongevallenverzekering (enkel organisaties die personeel in dienst hebben): de verzekering zorgt voor een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie of overlijden na een ongeval tijdens de werkuren of op weg van en naar het werk.

Naast deze verplichte verzekeringen heeft elk jeugdhuis nood aan goede verzekeringspolissen die de werking en de medewerkers indekken tegen ongelukken en ongevallen. Formaat onderhandelde voor zijn leden voordelige verzekeringspakketten bij IC-verzekeringen.

Als jeugdinitiatief betaal je een aantal taksen en belastingen. Twee daarvan zijn gelinkt aan de vzw:

 • Rechtspersonenbelasting: de rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten.
 • Taks op de vzw: Als de waarde van je bezittingen hoger is dan 25.000 euro, dan moet je een aangifte doen voor de taks op de vzw.

Alle rechtspersonen, en dus ook vzw’s, zijn verplicht om hun ‘uiteindelijk begunstigden’ te registreren. Dit is een verplichting die je jaarlijks opnieuw moet nakomen. Meer informatie lees je hier.

Heb je nog vragen? Mail dan naar vraaghet@formaat.be.

Tip!

Wil je graag een volledig en gedetailleerd overzicht van je verplichtingen als vzw? Wil je leren hoe je een goed financieel beleid voert? Dat kan allemaal tijdens EQUIPE Zakelijk beheer!

Ook kunnen deze video's je op weg helpen.

Webinar: Financiële verplichtingen

Webinar: Administratieve verplichtingen

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op