Privacy disclaimer

HOT TOPIC Burn c Helena Verheye 7

PRIVACY DISCLAIMERGEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR FORMAAT- WEBSITE

Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Formaat kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Formaat. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Formaat verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mee te delen aan medewerkers van uw jeugdhuis. Als Formaat u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaart u Formaat tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar de website van het Formaat

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar Formaat-website.

Links naar websites beheerd door derden

Formaat-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Formaat controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat, kunnen een link naar hun homepage laten aanbrengen op Formaat-website: een aanvraag in die zin kan gedaan worden aan webmaster@formaat.be


Verplichtingen inzake deelname aan het Forum, Prikbord, Activiteitenkalender ...

Om het Forum, Prikbord en de Activiteitenkalender te gebruiken moet u zich verplicht registreren. Op het forum moet de informatie relevant zijn voor het desbetreffende onderwerp.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...

Formaat kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een forum van haar website weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Formaat kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een forum ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren. Formaat zal uw naam en e-mailadres vermelden bij iedere geposte reactie via het prikbord en forum. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van het forum/prikbord. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).

Formaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten op het forum, prikbord en activiteitenkalender, noch voor het gebruik dat derden van op de website
vermelde e-mailadressen zouden maken. Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster Formaat-website. (webmaster@formaat.be)


Aansprakelijkheid van Formaat

De informatie op Formaat-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Formaat hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

U kunt Formaat-website bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten, ... zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Doch wordt er bij bepaalde onderdelen gewerkt met een digitaal abonnement, waarvoor niet aangesloten leden zullen moeten betalen. Om van deze onderdelen gebruik te maken zullen wel persoonlijke gegevens en gegevens over het jeugdhuis worden opgevraagd. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Formaat ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Formaat verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Formaat, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Formaat geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Formaat persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee
samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Formaat verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Formaat uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Formaat uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Formaat over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens zelf te corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Formaat verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster. (webmaster@formaat.be)

Gebruik van cookies

Soms zal Formaat-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren en het surfen te vergemakkelijken. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.