VZW
Vzw-verplichtingen

Patrimoniumtaks

19 mrt. 2024
20191117 RADAR Malle IMG 2895

Kort gezegd is de patrimoniumtaks een belasting op de bezittingen van een vzw. Een vzw met een vermogen van meer dan 50.000 euro moet jaarlijks haar aangifte doen via het formulier 187.3. Voor 2024 laad je het ingevulde document op in MyMinFin of stuur je het per post op naar het registratiekantoor van rechtszekerheid. Vanaf 2025 doe je de aangifte volledig digitaal.

Elke vzw die een vermogen van meer dan 50.000 euro heeft moet een aangifte doen. Lees hieronder hoe je dit berekent.

Heeft jouw vzw een vermogen lager dan 50.000 euro? Dan ben je sinds 2024 vrijgesteld van de belasting én van de aangifte.

Het patrimonium is het geheel van bezittingen van een vzw op 1 januari van het aanslagjaar. Het gaat dan om de waarde van onroerend en roerend goed, geldbeleggingen, opstalrechten, erfpachtrechten…

Zichtrekeningen en geld in de kas tellen niet mee zolang het gaat over werkingsmiddelen die tijdens het jaar worden gebruikt voor de activiteiten van de vzw. De reserves die bijvoorbeeld op een spaarrekening staan om liquiditeitsproblemen op te vangen, tellen wél mee.

Je aangifte moet in orde zijn voor 31 maart.

Belangrijke toevoeging

De taks wordt niet geheven op middelen die gebruikt worden om de normale werking van je jeugdhuis te financieren. Plaats dus de volgende zin bij het onderdeel spaar- & zichtrekening en saldo:

‘vrijstelling cfr Artikel 150, 2e lid 3°: het gaat om liquiditeiten, bestemd om binnen het jaar verbruikt te worden en bedoeld voor de dagelijkse activiteiten van de vereniging."

Neem formulier 187.3 erbij. Je vult enkel het roze gedeelte in:

Algemene gegevens

 1. De naam van de vzw, gevolgd door de letters ‘vzw’

 2. Het adres van de zetel en het ondernemingsnummer

 3. Het eventuele officiële emailadres en/of websiteadres

 4. De term ‘RPR’, gevolgd door de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Onroerende goederen

 • Gebouw (sectie en nummer kadaster vermelden) + waarde

Als je een gebouw in opstal of erfpacht hebt, vermeld je dit ook. Hoe je een erfpacht moet valueren, lees je op de website van de Commissie Boekhoudkundige Normering. Bezit je geen gebouw, dan vermeld je 'nihil' bij waarde.

Schat nauwkeurig

De vraag is altijd: wat zou de meestbiedende kandidaat-koper ervoor betalen? Je kan bij je belastingkantoor een voorafgaande schatting vragen.

Als de waardering te laag ligt of als je geen aangifte doet, dan kan de vzw een boete krijgen die gelijk is aan de ontdoken taks. Soms wordt die boete nog verhoogd.

Roerende goederen

 • Meubilair, machines en andere roerende goederen + waarde*
 • Spaar- & zichtrekening + saldo
 • Kas + saldo

(voeg toe) Vrijstelling cfr Artikel 150, 2e lid 3°: het gaat om liquiditeiten, bestemd om binnen het jaar verbruikt te worden en bedoeld voor de dagelijkse activiteiten van de vereniging.

*Dit zijn alle goederen uit de massa der goederen met hun waarde. Zie je staat van vermogen.

Belangrijke toevoeging

De taks wordt niet geheven op middelen die gebruikt worden om de normale werking van je jeugdhuis te financieren. Plaats dus de volgende zin bij het onderdeel spaar- & zichtrekening en saldo:

‘vrijstelling cfr Artikel 150, 2e lid 3°: het gaat om liquiditeiten, bestemd om binnen het jaar verbruikt te worden en bedoeld voor de dagelijkse activiteiten van de vereniging."

Het tarief van de patrimoniumtaks is sinds 2024 progressief en wordt als volgt berekend:

 • tot 50.000 euro: vrijgesteld
 • 50.000,01 euro – 250.000 euro: 0,15%
 • 250.000,01 euro – 500.000 euro: 0,30%
 • > 500.000 euro: 0,45 %

Deze categorieën worden als schijven beschouwd. Dat betekent dat je steeds bij de eerste schijf (vrijgesteld kapitaal tot 50.000 euro) begint en zo verder opbouwt.

Daarnaast krijgen jeugdhuizen en andere open jeugdwerkingen een verhoogde vrijstelling omwille van hun sociaal oogmerk. Dit wordt bepaald op basis van de vrijstellingsregeling voor de belasting op toegevoegde waarde. Heb je een btw-vrijstelling volgens artikel 44§2,2° van het btw-wetboek, dan krijg je ook hier een verhoogde vrijstelling.

Voorbeeldsituatie

Jeugdhuis De Concertzaal heeft een flinke 24.000 euro op de spaarrekening. Daarnaast hebben ze een nieuwbouw gezet ter waarde van 860.000 euro. Het totale vermogen van het jeugdhuis is dus 884.000 euro.

De patrimoniumbelasting wordt als volgt berekend:

 • Jeugdhuizen krijgen een gedeeltelijke vrijstelling op basis van art. 44 btw-wetboek.
  884.000 euro x 37,7% = 333.268 euro belastbaar vermogen

 • De eerste schijf tot 50.000 euro is vrijgesteld.
  333.268 euro – 50.000 euro = 283.268 euro vermogen resterend

 • Op de tweede schijf van 50.000,01 euro tot 250.000 euro betaal je 0,15% belasting.
  200.000 euro x 0,15% = 300 euro
  283.268 euro – 200.000 euro = 83.268 euro vermogen resterend

 • Op de derde schijf van 250.000,01 euro tot 500.000 euro betaal je 0,30% belasting.
  83.268 euro x 0,30% = 249,80 euro

Er blijft geen belastbaar vermogen meer over.

 • De tarieven van de verschillende schijven worden opgeteld
  0 euro (schijf 1) + 300 euro (schijf 2) + 249,80 euro (schijf 3) = 549,80 euro

Jeugdhuis De Concertzaal moet 549,80 euro belasting betalen.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op