VZW
Vzw-verplichtingen

Deadline: Patrimoniumtaks

31 jan. 2022
20191117 RADAR Malle IMG 2895

Kort gezegd is de patrimoniumtaks of jaarlijkse taks een belasting op de bezittingen van een vzw. Elke vzw moet jaarlijks haar aangifte doen via het formulier 187.3. Het ingevulde document stuur je per post op naar of geef je af bij het registratiekantoor van rechtszekerheid.

Het patrimonium is het geheel van bezittingen van een vzw op 1 januari van het aanslagjaar. Het gaat dan om de waarde van onroerend en roerend goed, geldbeleggingen, opstalrechten, erfpachtrechten…

Zichtrekeningen en geld in de kas tellen niet mee zolang het gaat over werkingsmiddelen die tijdens het jaar worden gebruikt voor de activiteiten van de vzw. De reserves die bijvoorbeeld op een spaarrekening staan om liquiditeitsproblemen op te vangen, tellen wél mee.

Je aangifte moet in orde zijn voor 31 maart.

Belangrijke toevoeging

De taks wordt niet geheven op middelen die gebruikt worden om de normale werking van je jeugdhuis te financieren. Plaats dus de volgende zin bij het onderdeel spaar- & zichtrekening en saldo:

‘vrijstelling cfr Artikel 150, 2e lid 3°: het gaat om liquiditeiten, bestemd om binnen het jaar verbruikt te worden en bedoeld voor de dagelijkse activiteiten van de vereniging."

Neem formulier 187.3 erbij. Je vult enkel het roze gedeelte in:

Algemene gegevens

  1. De naam van de vzw, gevolgd door de letters ‘vzw’

  2. Het adres van de zetel en het ondernemingsnummer

  3. Het eventuele officiële emailadres en/of websiteadres

  4. De term ‘RPR’, gevolgd door de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Onroerende goederen

  • Gebouw (sectie en nummer kadaster vermelden) + waarde

Als je een gebouw in opstal of erfpacht hebt, vermeld je dit ook. Bezit je geen gebouw, dan vermeld je 'nihil' bij waarde.

Schat nauwkeurig

De vraag is altijd: wat zou de meestbiedende kandidaat-koper ervoor betalen? Je kan bij je belastingkantoor een voorafgaande schatting vragen.

Als de waardering te laag ligt of als je geen aangifte doet, dan kan de vzw een boete krijgen die gelijk is aan de ontdoken taks. Soms wordt die boete nog verhoogd.

Roerende goederen

  • Meubilair, machines en andere roerende goederen + waarde*
  • Spaar- & zichtrekening + saldo
  • Kas + saldo

(voeg toe) Vrijstelling cfr Artikel 150, 2e lid 3°: het gaat om liquiditeiten, bestemd om binnen het jaar verbruikt te worden en bedoeld voor de dagelijkse activiteiten van de vereniging.

*Dit zijn alle goederen uit de massa der goederen met hun waarde. Zie je staat van vermogen.

Belangrijke toevoeging

De taks wordt niet geheven op middelen die gebruikt worden om de normale werking van je jeugdhuis te financieren. Plaats dus de volgende zin bij het onderdeel spaar- & zichtrekening en saldo:

‘vrijstelling cfr Artikel 150, 2e lid 3°: het gaat om liquiditeiten, bestemd om binnen het jaar verbruikt te worden en bedoeld voor de dagelijkse activiteiten van de vereniging."

Het tarief van de patrimoniumtaks is 0,17% op het hele patrimonium en dat bereken je zelf. Je stort de verschuldigde belasting terug voor 31 maart.

Als je minder dan 500 euro taks moet betalen, kan je drie jaar in één keer betalen. De andere twee jaren hoef je dan geen aangifte te doen, tenzij er veranderingen optreden. Als het vermogen van de vzw ondertussen stijgt en de taks boven de 500 euro zou oplopen, dan moet je de administratie op de hoogte brengen.

Het ingevulde document stuur je per post op naar of geef je af bij het registratiekantoor van rechtszekerheid.

Als jullie het niet eens zijn met een aanslag, kan je een een bezwaar indienen. Dat bezwaar dien je binnen de vijf jaar in.

Als de ambtenaar vermoedt dat bepaalde goederen niet werden aangegeven of dat bepaalde goederen werden ondergewaardeerd, heeft die twee jaar de tijd om hiertegen te reageren. Als je geen aangifte deed dan is er zelfs een periode van tien jaar voorzien.

Vzw’s met personeel voorzien vakantiegeld in hun balans. Voor een bediende is het vakantiegeld gelijk aan 18,2% van het loon van het afgelopen jaar.

Voorzieningen voor risico’s en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet altijd vaststaat. Voorzieningen moeten stelselmatig worden gevormd en moeten worden teruggenomen ingeval deze worden aangewend.

Je mag dus een fonds (bestemming positief overgedragen resultaat) voor investeringen niet verwarren met een voorziening. Een fonds behoort tot het eigen vermogen van de vzw, een voorziening niet.

Sancties bij niet indienen

Het indienen van het aangifteformulier na 31 maart

Boete van 2,50 euro per maand, waarbij elke begonnen maand als een hele maand wordt beschouwd. De boete mag niet hoger zijn dan 10% van de verschuldigde taks en niet lager dan 2,50 euro.

Laattijdige betaling

Interest van 7%

Bepaalde goederen niet opnemen in de aangifte

Boete gelijk aan de ontdoken taks

Bepaalde goederen te laag waarderen in de aangifte

Boete gelijk aan de ontdoken taks

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op