VZW
Vzw-verplichtingen

Deadline: Patrimoniumtaks

31 jan. 2022
20191117 RADAR Malle IMG 2895

Kort gezegd is de patrimoniumtaks of jaarlijkse taks een belasting op de bezittingen van een vzw. Elke vzw moet jaarlijks haar aangifte doen via het formulier 187.3.

Het patrimonium wordt gevormd door alle bezittingen van een vzw op 1 januari van het aanslagjaar. Het gaat dan om de waarde van onroerend en roerend goed, geldbeleggingen, opstalrechten, erfpachtrechten…

Zichtrekeningen en geld in de kas tellen niet mee zolang ze kunnen beschouwd worden als werkingsmiddelen die tijdens het jaar worden gebruikt voor de activiteiten van de vzw.

De reserves die bijvoorbeeld op een spaarrekening staan om liquiditeitsproblemen op te vangen, tellen wél mee.

Je aangifte moet in orde zijn voor 31 maart.

Een mooie handleiding vind je op de website van Scwitch.

Wat moet er in de aangifte staan?

In de aangifte staan de volgende basisgegevens:

  • De naam van de vzw, gevolgd door de letters ‘vzw’;

  • Het adres van de zetel en het ondernemingsnummer;

  • Het eventuele officiële emailadres en/of websiteadres;

  • De term ‘RPR’, gevolgd door de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Vervolgens noteer je nauwkeurig alle goederen uit de massa der goederen met hun waardering. Als je ook onroerende goederen bezit, dan vermeld je ook de sectie en het nummer van het kadaster.

Daarnaast neem je ook informatie op over jullie verzekeringspolissen. Per polis zet je in de aangifte:

  • De naam of de firma en het domicilie van de verzekeraar;

  • De datum van de polis;

  • Het nummer van de polis;

  • Een lijst van de verzekerde goederen;

  • De verzekerde waarde.

Als bepaalde goederen niet verzekerd zijn, dan moet je dat uitdrukkelijk in de aangifte bevestigen.

Je kan enkel een blanco aangifte doen, als jouw vermogen lager is dan 25.000 euro. Dat kan je uit jouw staat van vermogen afleiden. Wat de staat van vermogen inhoudt, zie je op de website van ASSIST.

Het bestuur moet schatten wat de actuele verkoopwaarde is van het hele patrimonium op 1 januari van het aanslagjaar. De vraag is altijd: wat zou de meestbiedende kandidaat-koper ervoor betalen? Een belastingambtenaar kan een controleschatting vragen als hij niet akkoord gaat met de aangegeven waarde. Je hebt zelf de mogelijkheid bij je belastingkantoor een voorafgaande schatting te vragen.

Als de waardering te laag ligt of als je geen aangifte doet, dan kan de vzw een boete krijgen die gelijk is aan de ontdoken taks. Soms wordt die boete nog verhoogd. De fiscus kan ook controleren of jouw aangifte klopt met de gegevens in de staat van vermogen die ter inzage moet liggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Binnen de staat van vermogen maak je de massa der goederen op, een lijst van jullie bezittingen. Als daaruit blijkt dat het vermogen van de vzw hoger ligt dan 25.000 euro, wat vaak het geval zal zijn, dan moet je een gedetailleerde aangifte doen. Voor alle duidelijkheid: liquiditeiten (bank- of spaarrekening) die je tijdens het werkjaar gebruikt voor de activiteit van de vereniging hoef je niet mee te tellen.

Het tarief van de patrimoniumtaks is 0,17% en bereken je zelf. Je stort de verschuldigde belasting terug voor 31 maart.

Voorbeeld van aftrekken: de nog niet betaalde termijnen van een hypothecaire lening, mits de hypotheek gevestigd is op goederen van de VZW en ze minstens 50% van de hoofdsom van de lening waarborgt.

Als je minder dan 500 euro taks moet betalen, kan je drie jaar in één keer betalen. De andere twee jaren hoef je dan geen aangifte te doen, tenzij er veranderingen optreden. Als het vermogen van de vzw ondertussen stijgt en de taks boven de 500 euro zou oplopen, dan moet je de administratie op de hoogte brengen.

Als jullie het niet eens zijn met een aanslag, kan men een bezwaar indienen. Dat bezwaar moet worden ingediend binnen de vijf jaar vanaf het jaar waarin de vordering is ontstaan.

Als de ambtenaar vermoedt dat bepaalde goederen niet werden aangegeven of dat bepaalde goederen werden ondergewaardeerd, heeft die twee jaar de tijd om hiertegen te reageren. Als je geen aangifte deed dan is er zelfs een periode van tien jaar voorzien.

Het indienen van het aangifteformulier na 31 maart

Boete van 2,50 euro per maand, waarbij elke begonnen maand als een hele maand wordt beschouwd. De boete mag niet hoger zijn dan 10% van de verschuldigde taks en niet lager dan 2,50 euro.

Laattijdige betaling

Interest van 7%

Bepaalde goederen niet opnemen in de aangifte

Boete gelijk aan de ontdoken taks

Bepaalde goederen te laag waarderen in de aangifte

Boete gelijk aan de ontdoken taks

Vzw’s met personeel voorzien vakantiegeld in hun balans. Voor een bediende is het vakantiegeld gelijk aan 18,2% van het loon van het afgelopen jaar.

Voorzieningen voor risico’s en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet altijd vaststaat. Voorzieningen moeten stelselmatig worden gevormd en moeten worden teruggenomen ingeval deze worden aangewend.

Je mag dus een fonds (bestemming positief overgedragen resultaat) voor investeringen niet verwarren met een voorziening. Een fonds behoort tot het eigen vermogen van de vzw, een voorziening niet.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op