Memorandum

Verkiezingen 2019

21 jan. 2022
24 UUR 1300 Start Betoging

Op 26 mei 2019 waren er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Net zoals de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren deze verkiezingen ontzettend belangrijk voor jongeren en hun open jeugdwerkinitiatieven. De Vlaamse, federale en Europese beleidsprioriteiten hebben immers rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op hun leefwereld.

In de aanloop naar verkiezingen schrijven Formaat en zijn leden steeds een memorandum. In het memorandum van 2019 schoven we acht brede thema’s naar voren. Acht thema’s waar telkens standpunten, vragen en/of eisen aan vasthangen. We vroegen de beleidsmakers om deze vragen ter harte te nemen en samen met ons te zorgen voor een open, solidaire en sociale samenleving. In dit artikel lichten we de verschillende thema’s kort toe.

Professionaliseer en innoveer het open jeugdwerk verder

In een aantal jeugdhuizen is professionalisering aangewezen. Sinds 2019 gebeurt de verdeling van Vlaamse middelen voor bovenlokale projecten via het decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

In het memorandum vragen we:

 • Hou rekening met de oorsprong van de middelen en blijf die investeren in open jeugdwerk.

 • Maak een tussentijdse instap mogelijk.

Zorg voor betaalbare en duurzame plekken voor jongeren

Jeugdhuizen en jongerencentra zijn niet alleen organisaties en netwerken van jongeren, het zijn vaak ook fysieke plekken. Sterke, duurzame en kwaliteitsvolle infrastructuur op maat van jongeren is meer dan ooit nodig.

We vragen dan ook:

 • Geef middelen aan de jeugdsector om te onderzoeken hoe jeugdlokalen ecologischer kunnen werken. Niet alleen op vlak van infrastructuur, maar ook op vlak van aankoopbeleid, lokalengebruik enzovoort.

 • Geef middelen aan de jeugdsector om te onderzoeken hoe grotere jeugdwerkinfrastructuur een ecologische voorbeeldfunctie kunnen opnemen.

 • Zet consequent en jeugdgericht in op verwerving, hergebruik, tijdelijke gebruik en intensivering als alternatieven voor het aansnijden van nieuwe ruimte.

 • Zorg voor een klimaatvriendelijke omgeving van open jeugdwerkinitiatieven, mét aandacht voor klimaatadaptatie.

 • Stimuleer lokale besturen om voortrekkers te zijn en stimulerend te werken wat betreft klimaatvriendelijkheid.

 • Verlaag de btw bij energiezuinige nieuwbouw en renovatie van jeugdlokalen naar 6%.

 • Laat jongeren hun legitimiteit in de publieke ruimte niet verliezen. Zet hen niet weg als ‘hangjongeren’ die zorgen voor ‘overlast’.

Stop het polariserend discours en bestrijd discriminatie

Jongeren zijn bezig met de vraag wie zij zijn en welke positie zij hebben binnen hun sociale omgeving. Het open jeugdwerk is een plaats waar aan identiteitsontwikkeling wordt gedaan. Daarvoor is een veilige en vertrouwde omgeving essentieel.

We vragen dan ook om nieuwe vormen van open jeugdwerk te erkennen en stimuleren:

 • Stimuleer, ondersteun en daag de jeugdwerksector uit, zodat nieuwe jeugdwerkinitiatieven kunnen ontstaan bovenop het huidige aanbod en lacunes in het huidige jeugdwerklandschap worden weggewerkt.

 • Blijf inzetten op diversiteit in het jeugdwerk.

 • Ga stigmatisering en culturalisering in het beleidsdiscours tegen.

Daarnaast blijven we strijden tegen racisme en discriminatie. Wij kiezen immers voor een warme samenleving gebaseerd op solidariteit, mensenrechten en een menswaardig leven voor iedereen.

Geef jongeren toegang tot kwaliteitsvol werk

Voor jongeren is een duurzame job vinden niet evident. Zij voelen zich vaak onzeker in hun zoektocht naar werk.

Jongeren meer zelfvertrouwen en ondersteuning geven in hun zoektocht naar werk, dat begint al in het onderwijs:

 • Maak werk van een masterplan opdat het sociaal-economische profiel van jongeren niet langer in hoofdzaak bepaalt of je succesvol kan zijn.

 • Kies voor brede leer- en leefomgevingen waarin onderwijs, jeugdwerk, cultuur, welzijn... samen inzetten op het integraal welbevinden en een kwalitatief leven voor alle jongeren.

 • Zet in op scholen waar het welbevinden van jongeren centraal staat.

 • Zet in op een integrale begeleiding van leerlingen die actief oog heeft voor alle levensdomeinen van de leerlingen.

Een kwalitatief tewerkstellingsbeleid houdt rekening met verschillende doelgroepen. Denk aan minderjarigen, vrouwen, NEET- jongeren, enzovoort.

In alle acties (begeleiding en opleiding) met min 25-jarigen wordt niet de kortste weg naar werk gekozen, maar wel de kortste weg naar een duurzame job die afgestemd is op het potentieel van de werkzoekende.

Maak van ondernemingszin een optie voor iedereen

Heel wat jongeren ondernemen door projecten op te starten vanuit hun interesses en passies. Toch blijft de keuze om ondernemer te worden een te grote of te onbekende stap. Jongeren ervaren de wetgeving, regelgeving, administratie en boekhouding als de grootste drempels om te ondernemen.

Jongeren hebben nood aan een doorgedreven ondersteuning bij de opstart van een klein bedrijf of bij de stap naar zelfstandigheid:

 • Verhoog het budget van Haven. Dat is nodig omdat er een groot potentieel is aan instroom van jonge ondernemers.

 • Zorg voor financiële en zakelijke ondersteuning van jongeren én zorg voor administratieve vereenvoudiging, zodat ze gewapend zijn om de juiste beslissingen te nemen.

 • Blijf de middelen in het decreet ‘bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen’ uitbreiden. Jeugdhuizen die via deze weg een bovenlokaal project rond ondernemingszin hebben, zijn immers de ideale experimenteerruimte waar jongeren kunnen proeven van ondernemingszin.

Luister naar álle jongeren en betrek hen bij de opmaak, planning en implementatie van het beleid

Jeugdwerk kan jongeren en hun organisaties de motor laten zijn van maatschappelijke verandering. Door actief de stem van jongeren te versterken, door depolariserende ontmoeting tussen jongeren te organiseren, door dialoog tussen jongeren en beleidsmakers op te zetten enzovoort.

Beleidsmakers moeten participatie van jongeren als grondhouding hebben. Zij zijn immers competente burgers, ervaren in het jong zijn, die het recht hebben om effectief mee vorm te geven aan de wereld.

 • Blijf de Vlaamse Jeugdraad erkennen als de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen en Brussel aanbelangen.

 • Zorg voor een decretale vastlegging van het participatieproces dat een gemeente moet lopen bij de opmaak, evaluatie, uitvoering en bijsturing van het strategisch meerjarenplan.

 • Blijf het inrichten van een gemeentelijke jeugdraad decretaal verplichten.

Zorg voor voldoende ondersteuning van jonge evenementorganisatoren gelinkt aan het jeugdwerk

In Vlaanderen worden heel veel (muziek)evenementen georganiseerd voor en door jongeren. Door het organiseren van deze evenementen, zorgen ze voor een zinvolle en verrijkende vrijetijdsbesteding en cultuurbeleving.

Enkele jeugdorganisaties verenigden zich in 2019 in een partnerschap. Dat resulteerde in de informatiewebsite ikorganiseer.be.

 • Blijf investeren in ikorganiseer.be.

 • Sta bij de goedkeuring van wetten en decreten stil bij de impact ervan op de lokale regelgeving.

 • Maak een Vlaamse leidraad voor ideale evenement-infrastructuur.

 • Ga de huidige willekeur op vlak van brandveiligheid tegen door een uniform, transparant, flexibel en haalbaar kader voor evenementen op te maken.

 • Maak jeugdorganisaties niet de dupe van hoge boetes door FOD Volksgezondheid tijdens evenementen.

Maak werd van administratieve vereenvoudiging en beperk regulitis

Jeugdwerk moet zich ten volle kunnen bezighouden met de kern van haar opdracht: jongeren versterken en verbinden. Jeugdwerkers en jongeren worden echter geconfronteerd met heel wat drempels, regels en administratieve verplichtingen die hen afleiden van hun kernopdracht.

Daarom vragen we:

 • Schaf de GAS-regelgeving af, zeker voor minderjarigen.

 • Evalueer de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op kleine vzw’s.

 • Schaf de huidige interpretatie van de btw-wet af. Bekrachtig en erken het open jeugdwerk als vrijgesteld van btw-plicht.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op