VZW
Starten en stoppen

Vzw oprichten en ontbinden

7 jan. 2022
HOT TOPIC Burn sfeer 1

Bij het oprichten of ontbinden van een vzw komt heel wat kijken. Bij de oprichting moet je je doelstellingen bepalen, statuten opstellen en een oprichtingsvergadering organiseren.

Als jouw werking stopt dan is er nog de vervelende maar erg belangrijke taak om de vzw te ontbinden.

Vzw oprichten

Bij de oprichting van een vzw komt heel wat kijken. Je moet je doelstellingen bepalen, statuten opstellen en een oprichtingsvergadering organiseren.

Een vzw heeft statuten nodig, zeg maar een grondwet. Die statuten bepalen wat er binnen je vzw kan, mag en moet. Formaat stelde alvast voorbeelddocumenten op die je helpen om je eigen statuten en oprichtingsakte te schrijven.

Een van de zaken die verplicht in je statuten moeten staan, is het doel van de vzw. Dat doel bepaal je met alle betrokkenen. Zij hebben van in het begin een beeld van ‘hun’ werking en dat is de ideale start om te discussiëren. Uiteindelijk zoek je naar een visie waar iedereen achter staat.

Misschien helpen volgende woorden je om de discussie over je visie op gang te trekken: inspraak en participatie / jongerencultuur / groepswerk / diversiteit / netwerken / ervaringsgericht leren / eigenaarschap / kansen krijgen en geven / ontmoeten / openheid / engagement / betrokkenheid / voor en door jongeren

In Form!

In de publicatie ‘In Form! Bouwstenen voor open jeugdwerk’ vind je de visie van Formaat op open jeugdwerk. Als je op zoek bent naar inspiratie voor jullie visie of doelstellingen, kan je de publicatie gratis downloaden.

Hulp nodig bij het uitwerken van een visie?

Dan kan je beroep doen op een jeugdhuisbegeleiding.

De stichtingsvergadering is de eerste algemene vergadering van de vzw. Je beslist hier over de oprichting van de vzw. Ook de volgende punten moet je zeker op de agenda zetten:

 • Goedkeuring van de statuten;

 • Verkiezing van het bestuur;

 • Goedkeuring van de eerste begroting.

De leden van de oprichtingsvergadering zijn de oprichters en automatisch dus de eerste leden van de vzw. Je moet minstens met twee personen zijn om een vzw op te richten. Ook rechtspersonen (bijvoorbeeld een andere vzw) of feitelijke verenigingen kunnen lid zijn van jouw vzw.

In je statuten neem je ook de naam van jouw vzw op. Controleer op voorhand of de naam nog niet in gebruik is. Dat kan je eenvoudig opzoeken in de Kruispuntbank.

Je kan je vzw zowel online oprichten via E-griffie als op papier door formulier I & II in te dienen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Online je vzw oprichten is de goedkoopste weg en ook de gemakkelijkste. De E-griffie helpt je stap voor stap. Op het einde van de procedure ontvang je via email het ondernemingsnummer en het nummer van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.


Vzw ontbinden

Zolang een vzw niet ontbonden is, moet die voldoen aan alle wettelijke (dus ook fiscale) verplichtingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je dan nog steeds een aangifte moet indienen voor de rechtspersonenbelasting en voor de patrimoniumtaks. Als je dat niet doet, riskeer je boetes. Die kunnen worden verhaald op de laatste bestuurders van de vzw. Bovendien kan een vzw in de steek laten beschouwd worden als een bestuurdersfout.

Om je vzw te ontbinden roep je een algemene vergadering samen. In de uitnodiging voor de algemene vergadering vermeld je de ontbinding uitdrukkelijk als agendapunt. Er moet minstens twee derde van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn voor er geldig kan worden gestemd. Als dat aandeel niet gehaald wordt, kan er ten minste vijftien dagen later een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waar geen aanwezigheidsquorum geldt.

Alleen de algemene vergadering mag een vzw ontbinden. Een ontbinding moet goedgekeurd worden door vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing om te ontbinden moet binnen de maand na de algemene vergadering bekendgemaakt worden door formulier I & II in te vullen en samen met het verslag van de algemene vergadering en een betalingsbewijs op te sturen (of fysiek af te geven) naar de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering heeft ook de taak om een vereffenaar aan te duiden. Ook dit moet net als de ontbinding zelf gepubliceerd worden in het Belgische Staatsblad en de Kruispuntbank door formulier I & II in te dienen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tot die dag zijn de bestuurders verantwoordelijk. Als bijvoorbeeld de schulden oplopen omdat contracten niet tijdig werden opgezegd, kan de rechter dit als een persoonlijke fout van de bestuurders beschouwen.

De vereffenaar moet:

 • alle vorderingen, schulden en bezittingen in kaart brengen;

 • alle schuldvorderingen opvolgen;

 • alles wat verkoopbaar is (onroerende en roerende goederen, stocks ….) te gelde maken;

 • alle lopende verplichtingen en contracten afhandelen: auteursrechten, billijke vergoeding, elektriciteit, gas, verzekeringen, brouwer, huur, muziekcomputer, jeugdhuislicentie, spelautomaten… Opgelet: een leverancier kan een bewijs van ontbinding vragen via een publicatie in het Staatsblad. Misschien moet die jou nog geld terug, zeker wanneer je al een jaartarief of jaarpremie betaalde.

 • alle bekende schuldeisers vergoeden voor zover het vermogen dat toelaat. Het is belangrijk om te weten dat je niet zomaar bepaalt welke schuldeiser je eerst vergoedt.
  • Sommige schuldeisers zijn bevoorrecht, denk maar aan hypothecaire schuldeisers. De achtergestelde schuldeisers komen na het personeel en de banken. Binnen elke groep schuldeisers is er steeds gelijkheid van behandeling.

  • Als er een negatief saldo overblijft na de vereffening, dan moet de vereffenaar onderhandelen met de schuldeisers. Als hij de bevoorrechte schuldeisers heeft betaald, kan de vereffenaar de andere schuldeisers naar evenredigheid betalen.

 • een verslag opmaken en vervolgens de algemene vergadering weer bijeenroepen.

De algemene vergadering zal een beslissing nemen over de bestemming van het overblijvend vermogen. Die bestemming staat normaal in de statuten, maar de algemene vergadering mag die wijzigen als dat duidelijk vermeld staat in de statuten. Daarvoor volgt men de procedure van een statutenwijziging. Staat er toch geen bestemming in de statuten of bestaat de vermelde organisatie niet meer, dan legt de algemene vergadering met een gewone meerderheid een bestemming vast. De bestemming moet een belangeloos doel zijn, het vermogen verdelen onder de leden is dus niet toegelaten.

De algemene vergadering moet het verslag goedkeuren. Daarna kan ze de vereffenaar ontslaan en de definitieve publicatie doen in het Staatsblad. Als er een overschot is, kan dit worden overgemaakt en kunnen ook de bankrekeningen worden afgesloten.

Je doet het best ook in deze volgorde. Stel dat je eerst de verzekering zou opzeggen terwijl de vzw nog een tijdje bestaat en er wordt schade aangericht aan derden, dan zal men die verhalen op de bestuurders. Een vzw moet haar vrijwilligers immers altijd verzekeren.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op