Werkgeverschap

Loon & voordelen

16 feb. 2022
HOT TOPIC BUITENRUIMTE Sojo 7

Het loon dat u per maand uitbetaalt is niet volledig vrij te bepalen. Een loon uitbetalen onder het sectorbarema kan niet. Een hoger loon afspreken kan wel, de werkgever kan daarbij voorwaarden bepalen. Let erop dat het barema bepaalde ‘sprongen’ toepast voor werknemers die een bepaalde tijd in dienst zijn (anciënniteit). Op de website van Sociare vind je de actuele bedragen volgens functie en anciënniteit. De meeste jeugdinitiatieven vallen onder PC329.01.

Een loon bestaat uit verschillende onderdelen. De werknemer ontvangt zijn nettoloon pas nadat RSZ (sociale zekerheid) en bedrijfsvoorheffing zijn afgetrokken van het brutoloon. Daarnaast moet een werkgever sociale lasten betalen (patronale bijdra­gen) dit zijn o.a. bijdragen voor pensioenen, ziekteverzekering en werkloosheid.

De verplichte voordelen worden vastgelegd in de CAO’s van het paritair comité waartoe je behoort: Vakantiegeld, eindejaarspremie, woon-werkverkeer (sociaal abonnement) en eventuele sectorale premies. Ecocheques vallen in sommige sectoren onder de verplichte voordelen. In PC 329.01 wordt dit op een andere wijze toegekend.

Extra voordelen die je als werkgever kan toekennen zijn bijvoorbeeld maaltijdcheques, groepsverzekering of voordelen van alle aard (GSM, mobiel abonnement, laptop, …). De bepalingen daarvoor moeten schriftelijk worden vastgelegd in de vorm van een policy, die door beide partijen wordt ondertekend.

Als werkgever kan je in bepaalde gevallen genieten van verminderingen op deze patronale bijdragen en/of de bedrijfsvoorheffing. Deze verminderingen worden meestal automatisch verrekend door het sociaal secretariaat. Bij twijfel neem je best even contact op. Enkele maatregelen lijsten we hieronder graag op.

  • Vrijstelling RSZ-bijdrage bij eerste werknemer (en vermindering voor daaropvolgende aanwervingen).
  • Doelgroepverminderingen (jonge, oude werknemers...) verschillen van gewest tot gewest. Dit vraag je best na bij Sociare.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op