Werkgeverschap

Ar­beids­over­een­komst

9 feb. 2022
ADBM Sessie 6 30102019 0061

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer zich ten aanzien van de werkgever verbindt om onder toezicht en gezag, tegen loon arbeidsprestaties te leveren. Het bevat verplichte vermeldingen en de wederzijdse rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer.

Wanneer je een tewerkstelling wil opstarten, beslis je eerst over het soort contract dat je aanbiedt. Afspraken over het soort contract worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Er zijn vijf belangrijke categorieën van contracten. Alle contracten kunnen zowel voltijds als deeltijds worden afgesloten. Voor deeltijdse arbeid dient altijd een schriftelijk akkoord te worden afgesloten. Deze vorm is bovendien strikt gereglementeerd. Formaat raadt aan om elke arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, ook wanneer dit niet wettelijk verplicht is. De raad van bestuur is de eindverantwoordelijke voor de aanwerving en wordt op de overeenkomst gewoonlijk vertegenwoordigd door de voorzitter.

Je gaat een overeenkomst aan waarvan de duur niet op voorhand is vastgelegd. Dit is de meest courante vorm van een arbeidsovereenkomst. Let op! Elk contract waar de einddatum niet is vastgelegd, wordt beschouwd als contract voor onbepaalde duur.

Begin- en einddatum zijn essentiële elemen­ten. Je werft bijvoorbeeld iemand tijdelijk aan voor project­werk. Het contract loopt automatisch af, zonder opzegmoda­liteiten. Let op! Voor opeenvolgende contracten van bepaalde duur gelden strenge voorwaarden.

In deze arbeidsovereenkomst is niet de precieze duurtijd omschreven, maar wel het uit te voeren werk. Een nauwkeurige omschrijving is wel noodzakelijk om de duurtijd te kunnen inschatten. Een voorbeeld is een reeks workshops geven, drukwerk vormgeven...

Dit valt gedeeltelijk samen met de vervangingsover­eenkomst (zie hieronder). De arbeidsovereenkomsten voor tij­delijke arbeid en uitzendarbeid kunnen alleen in welbepaalde gevallen worden gesloten: tijdelijke vervanging van een vaste werknemer, om tegemoet te komen aan buitengewone ver­meerdering van het werk, de uitvoering van uitzonderlijk werk of voor bepaalde artistieke prestaties.

Deze moet schriftelijk opgesteld zijn en uiterlijk ondertekend worden bij de indiensttreding. Vermeld de naam van de werknemer die vervangen wordt, de re­den van vervanging en afwijkingen op de gangbare opzeggings­modaliteiten.

Er bestaan soepelere tewerkstellingsvormen die meer flexibiliteit bieden aan de opdrachtgever (het jeugdinitiatief) en de uitvoerder. Voorbeelden zijn freelancecontracten, studentenarbeid en de 25-dagenregel. Deze vormen zijn nuttig om iemand te verlonen voor een kleine opdracht.

Meer gedetailleerde informatie, aandachtspunten en modeldocumenten over soorten contracten vind je op de website van Sociare.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op