Wetgeving

Nieuwe regelgeving uittreksel strafregister

28 feb. 2023
Pexels sora shimazaki 5668484

De Vlaamse Regering verplicht sinds 1 februari 2023 ook jeugdwerkorganisaties om het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers na te gaan aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.

Wettelijk kader

In mei 2022 keurde de Vlaamse regering nieuwe regelgeving goed over de controleverplichting van het uittreksel uit het strafregister model 596.2. Het uittreksel is een officieel document waarin eventuele strafrechtelijke veroordelingen op naam van de betrokkene vermeld staan. Het document vervangt het voorheen genoemde ‘attest voor goed gedrag en zeden’. De nieuwe regelgeving is in werking voor het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel en dit vanaf 1 februari 2023.

De controle moet gebeuren voor nieuwe medewerkers van organisaties die activiteiten aanbieden in de context van opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Hieronder vallen ook medewerkers uit open jeugdwerkorganisaties (jeugdhuizen, jeugdcentra, jeugdclubs, …).

Hoe gebeurt de controle?

De controle moet uitgevoerd worden voor elke nieuwe medewerker die voldoet aan een aantal voorwaarden. Als open jeugdwerkorganisatie overloop je een aantal voorwaarden. Wanneer onderstaande vervuld zijn mag en moet je overgaan tot het controleren van het goed en zedelijk gedrag. De medewerker in je organisatie:

 • is meerderjarig op het moment van indiensttreding (Je bent meerderjarig vanaf de dag dat je 18 jaar bent en niet in de loop van het jaar dat je 18 jaar wordt).
 • is aangesteld door middel van een arbeidsovereenkomst.
 • heeft structureel en rechtstreeks contact met minderjarigen (online contact wordt als rechtstreeks contact beschouwd).
 • voorziet begeleiding en animatie voor minderjarigen.

Als organisatie moet je het uittreksel van de kandidaat-medewerker opvragen voor de beslissing tot aanstelling. Je neemt dit dus best op in de vacature omschrijving wanneer je nieuwe medewerkers aanwerft. De kandidaat-medewerker zal dit uittreksel moeten opvragen bij de gemeente en daarna doorgeven aan de organisatie alvorens die aangeworven kan worden. Het attest mag maximaal 1 maand oud zijn om het moment dat het wordt voorgelegd.

Uitzonderingen en bijzonderheden

Er geldt een uitzondering voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Open jeugdwerkorganisaties moeten nooit een uittreksel strafregister opvragen voor vrijwilligers.

Ook voor boekhoudmedewerkers, logistieke medewerkers, administratieve medewerkers hoeft de organisatie geen uittreksel op te vragen.

Jobstudenten hebben een arbeidsovereenkomst met de organisatie. Wanneer zij meerderjarig zijn, structureel en rechtstreeks in contact komen met minderjarigen en begeleiding of animatie voorzien voor hen, is de organisatie verplicht om een uittreksel op te vragen voor de jobstudenten.

Beoordeling

Met het bestuur van je organisatie zal je een beoordeling moeten doen van het uittreksel. Voor meer uitleg over onderstaande verwoordingen kan je terecht in het draaiboek van De Ambrassade.

Blanco strafregister
 • Op het uittreksel ‘minderjarigenmodel’ staat ‘blanco strafregister’ vermeld.
 • Je hoeft geen beoordeling te doen.
Veroordelingen

De organisatie moet een beoordeling maken op basis van:

 • Contextuele gegevens.
 • Tijdsverloop sinds veroordeling.
 • Veroordeling tav minderjarige
Bijkomende strafvermelding

Bij bijkomende straf zoals ontzetting van het recht:

 • Geen beoordelingsmarge
 • Rekening houden met inhoud straf.

Wat met de verwerking van persoonsgegevens?

Je mag het uittreksel niet langer bewaren dan nodig. Vanaf dat de beslissing tot aanstelling van een medewerker definitief is of wanneer de controle is voltooid, moet het document vernietigd worden. In het personeelsdossier hou je wel de datum bij waarop het attest gecontroleerd is.

Bijkomende vragen?

De Ambrassade maakte een overzichtelijk draaiboek op. Vind je het antwoord hier niet kan je steeds met je individuele case terecht bij de werkgeversorganisatie Sociare.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op