Wetgeving
Beeld & Geluid

Unisono

13 jan. 2022
MG 7380

Unisono is een uniek platform waarop je je Sabam-licentie en billijke vergoeding(en) kan simuleren, aanvragen en beheren. Zowel voor de uitbating van het jeugdhuis als voor elk muziekevenement is Unisono dus een handige tool. Daarvoor moet je een persoonlijk MyUnisono-account aanmaken met een uniek e-mailadres. Vaak wordt daarvoor het algemene e-mailadres van de jeugdwerking gebruikt.

Sinds 1 januari 2020 worden de jaarlicenties van Sabam en de billijke vergoeding(en) geïnd via het unieke platform Unisono, die de betalingen bundelt op een eengemaakte factuur. Ook de tarieven voor losse muziekactiviteiten die niet onder de jaarlicenties vallen, betaal je via Unisono. Concreet kan dat betekenen dat je voor een bepaalde activiteit wel Sabam, maar geen billijke vergoeding betaalt. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als de locatie door het danstarief wordt gedekt.

In principe komt er voor de jaarlicenties één factuur aan het begin van het jaar. We raden aan om de facturen steeds goed te controleren. Zo ben je zeker dat het juiste tarief werd toegepast. De facturen van Unisono moet je binnen de 30 dagen betalen.

Sommige jeugdhuizen hebben meerdere licenties voor de billijke vergoeding, maar slechts één licentie bij Sabam. Dat kan als er bijvoorbeeld naast de ontmoetingsruimte nog een zaaltje is. De licentie voor de billijke vergoeding dekt ook activiteiten van derden in jouw lokaal (bijvoorbeeld een jeugdbeweging die in het jeugdhuis iets organiseert), terwijl een licentie van Sabam die activiteit niet dekt. Je kan wel meerdere Sabamlicenties hebben voor verschillende zalen.

Als je het jeugdhuis maar tijdelijk uitbaat, bijvoorbeeld enkel in de zomer of in de winter, bestaat er een aparte regeling.

Billijke vergoeding

Bij een sluitingsperiode van minstens 3 aaneensluitende volledige maanden betaal je nog 10% van het jaartarief per maand dat je wel open bent tijdens dat kalenderjaar.

Sabam

Gezien de Unisono-jaarcontracten samenvallen met een kalanderjaar, past men bij een opening tijdens het jaar de regeling x/12de toe.

Je doet enkel een aangifte van een activiteit wanneer de jaarlicentie van Sabam of de billijke vergoeding de activiteit niet dekt of wanneer de licentie van de externe locatie de activiteit niet dekt.

Je geeft de activiteit aan minimum vijf werkdagen voor de activiteit plaatsvindt.

Via je MyUnisono-account kun je al je aangiften beheren, maar ook vooraf simuleren wat de kosten zullen zijn.

Als de geplande activiteit wordt geannuleerd of als de voorwaarden voor het aangevraagde tarief veranderen, houdt Unisono daar rekening mee. De voorwaarde daarvoor is wel dat zij hierover een schriftelijke mededeling krijgen, ten laatste om 17 uur op de laatste werkdag vóór het evenement.

Absoluut. Als jij een muziekevenement organiseert zonder toelating of met illegale muziek, kan de inspecteur van Sabam daartegen optreden. Ook lokale of federale politieagenten kunnen meekomen.

Ben je als organisator niet in orde? Dan is het zelfs mogelijk dat de muziekinstallatie in beslag wordt genomen.

Bestuurders van de vzw moeten erop toezien dat het jeugdhuis geen muziekactiviteiten organiseert zonder de nodige toelating. Als dat toch gebeurt, kan Sabam zich rechtstreeks naar de bestuurders richten, omdat zij een fout hebben gemaakt in het uitoefenen van hun mandaat.

Billijke vergoeding

Een jaarlicentie van de billijke vergoeding kan je elk jaar laten stopzetten, telkens minstens één maand voor de afloop van het contract. Je bent ook niet verplicht om een jaarcontract te nemen, omdat je per activiteit kan betalen of een derde partij de betaler kan zijn (bijvoorbeeld de gemeente).

Sabam

Om een jaarlicentie bij Sabam stop te zetten, moet de volledige jeugdwerking effectief gestopt zijn. Dat moet je ook kunnen bewijzen, bijvoorbeeld op een van de volgende manieren:

  • Bewijs van de opzegging van de huurovereenkomst (met duidelijke einddatum);

  • Vermelding in het staatsblad;

  • Bewijs van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Dat bewijs mail je naar stop@unisono.be of bezorg je aan Unisono via je MyUnisono-account.

Als je dat bewijs niet kan bezorgen voor 1 december, moet je mogelijk de factuur voor het volgende kalenderjaar nog betalen. Als jouw werking definitief stopt tijdens de eerste zes maanden van het kalenderjaar, heb je recht op de terugbetaling van de helft van de betaalde rechten voor dat jaar.


Meer info

Meer info over Sabam en de billijke vergoeding vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Heb je een discussie, bijvoorbeeld over een foute factuur, en kom je niet tot een overeenkomst? Dan kan je steeds contact opnemen met de controledienst.

📸 Samy Musset

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op