Voor lokale besturen

Be­leids­do­mein­over­schrij­dend werken

7 jan. 2022
HOT TOPIC BUITENRUIMTE 2050 kunstwerk 4

Niet elk open jeugdwerkinitiatief situeert zich middenin het jeugdwerklandschap. Een groot deel van de organisaties gaat verder dan de klassieke invulling van vrijetijdsactiviteiten. Al doende houden ze zich ook bezig met andere beleidsdomeinen zoals welzijn, onderwijs, werk, sociale economie, sport en (jeugd)cultuur.

De huidige subsidiereglementen zijn afgestemd op organisaties in het centrum van het jeugdwerklandschap, niet op nieuwere vormen van open jeugdwerk. Op die manier missen we ondersteuning voor een belangrijk deel van het jeugdwerklandschap dat nog volop in ontwikkeling is. Vernieuwende jeugdinitiatieven vinden moeilijk of geen aansluiting bij de bestaande kaders.

Daardoor worden ze in de praktijk niet opgepikt door lokale ondersteunende diensten en netwerken. We merken dat vernieuwende initiatieven niet gekend zijn bij alle diensten die voor hen belangrijk of nuttig kunnen zijn. Zo vinden ze ook vaak niet de weg naar de juiste ondersteuning.

Formaat ijvert dan ook voor een update van het subsidiereglement, zodat het rekening houdt met de diversiteit aan werkingen in het open jeugdwerk.

Zelfs als er een nieuw subsidiereglement komt, zullen jeugdwerkinitiatieven vaak onder het beleidsdomein jeugd vallen. Heel wat lokale ambtenaren vinden dat de beleids- en beheerscyclus (BCC) van hun stad of gemeente het moeilijk maakt om over beleidsdomeinen heen te werken. In de BCC wordt er aan elke actie en elk budget een precieze code toegekend, net als aan elk beleidsdomein. Dat blokkeert vaak het werken over diensten heen. Als diensten samen een project of actie willen ondernemen, is steeds de vraag wie de kosten zal dragen.

Formaat gelooft in de brede jeugdreflex als handvat om over beleidsdomeinen en sectoren heen te werken. Met die brede blik op kinderen en jongeren, een doelgroep met belangen in elke sector, is een gedeeld strategisch beleid heel erg logisch.

Bijvoorbeeld: de sector ruimtelijke ordening is ook gebaat bij gerichte acties naar kinderen en jongeren toe. Denk ook aan sectoren als verkeersbeleid en preventie en veiligheid.

Door met die brede blik te kijken, zoek je samen met verschillende diensten naar gemeenschappelijke doelen. Het delen van expertise versterkt de afzonderlijke diensten en verbetert de gemeenschappelijke resultaten.

Een gedeelde blik is natuurlijk nog geen oplossing voor de aparte budgetten per beleidsdomein.

Een mogelijk goed vertrekpunt is om vanuit jullie gemeenschappelijke doelen samen een eerste project of actie uit te werken. Wanneer je verschillende acties uit het meerjarenplan van de gemeente aan dat project kan koppelen, volgen de budgetten vanzelf.

Een andere optie is om vanuit de verschillende diensten een inhoudelijk project van een partner buiten de gemeente te subsidiëren. Daar zijn een heel aantal goede voorbeelden van: initiatieven zoals OverKop en ROJM werken op verschillende beleidsdomeinen en krijgen ook ondersteuning van verschillende diensten. Projecten als Lomap of Kortrijk spreekt betrekken ook verschillende verenigingen in hun lokale netwerk.

STAP 1: Bouw aan je netwerk.

Bouw aan je netwerk, zowel binnen de gemeente als in je lokale netwerk van organisaties en verenigingen.

STAP 2: Formuleer gedeelde doelen.

Binnen je netwerk zoek je naar gedeelde doelstellingen of koppel je verschillende doelen aan elkaar. Daarbij vertrek je vanuit de brede jeugdreflex.

STAP 3: Bedenk acties.

Goede gemeenschappelijke doelen leiden al snel tot gerichte acties. Door gesprekken aan te gaan binnen je netwerk, leg je de basis voor een actieplan en mogelijke projecten.

STAP 4: Bundel budgetten.

Maak duidelijk welke budgetten je wilt inzetten en bespreek met je financiële dienst hoe je dat administratief het best aanpakt.

STAP 5: Schakel je netwerk in.

Gebruik contacten in je netwerk en het werkveld om relevante organisaties en initiatieven in te schakelen in je actieplan. Met gerichte subsidieoproepen, projectmatige ondersteuning en goede afpsraken maak je van hen partners in je eigen beleid.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op