Werkgeverschap

Arbeidsreglement

14 feb. 2022
HOT TOPIC DE ROUTE door Mathilde Maes 7

Het arbeidsreglement is een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en zijn werknemers. Het document regelt letterlijk de arbeid tussen beide partijen. Elk jeugdinitiatief met eigen tewerkstelling moet een arbeidsreglement opstellen. Meer nog: iedere werknemer moet een arbeidsreglement in bezit hebben en op elke tijdelijke of vaste tewerkstellingsplaats dient een exemplaar ter beschikking te zijn (dit mag digitaal).

Tip van Formaat

Als lid van Formaat kan je je voordelig aansluiten bij Sociare en krijg je toegang tot modeldocumenten voor het arbeidsreglement eens je je account hebt geclaimd. Je kan hen vragen het reglement na te lezen.

Benieuwd naar andere ledenvoordelen? Check onze overzichtspagina!

Je plaatst alle uurroosters die de organisatie hanteert, zowel voor voltijdse als deeltijdse arbeidsduur in het arbeidsreglement. Je kan het uurrooster dat van toepassing is best rechtstreeks vermelden op het contract.

Om overuren, afwezigheden, recuperatie en verlof correct te berekenen en toe te kennen is een systeem van urenregistratie nodig. We raden aan om een transparant systeem te gebruiken om discussie over arbeidstijd te vermijden.

Sociare stelt een tool – www.werktijd.be – ter beschikking van haar leden. Meer informatie vind je op de website van Sociare. Je kan dit drie maanden gratis en vrijblijvend proberen.

Woon-werkverplaatsingen worden niet als arbeidsduur gezien. De werkgever is wel verplicht om een deel van de kosten die de werknemer maakt, zowel voor fiets, auto als openbaar vervoer terug te betalen. In het geval dat de werknemer gebruik maakt van de trein kan je werken met de derdebetalersregeling. Er is een speciale regeling voor deeltijders.

Het sociaal secretariaat neemt de berekeningen voor zich. Bezorg hen op tijd de juiste, actuele informatie.

Vakantie, ADV- dagen, feestdagen en ander verlof

Voltijdse werknemers hebben recht op minimum 20 dagen betaald verlof per jaar. Wanneer deze vallen, spreek je onderling af met je werknemer of via het arbeidsreglement.

Daarnaast heeft elke werknemer recht op minstens tien wettelijke (betaalde) feestdagen per jaar.

Vakantiegeld

Enkelvoudig vakantiegeld is het loon voor de genomen vakantiedagen.

Het dubbel vakantiegeld is een vakantietoeslag die je uitbetaalt in de maand waarin de hoofdvakantie begint, in de praktijk vaak mei of juni. Recht op vakantie en vakantiegeld wordt verworven op basis van eerdere prestaties (in het vorig kalenderjaar). Dat wil zeggen dat nieuwe of overgestapte werknemers vaak geen of minder recht hebben op vakantie(geld).

  • De wettelijke feestdagen vind je op www.belium.be/nl/werk
  • Werknemers onder de 25, afgestudeerd in het huidige of vorige jaar, hebben recht op jeugdvakantiedagen. Meer info via de website van de RVA.
  • Je werknemer heeft misschien ook recht op Europees verlof als die net start met te werken of na een tijd werkloosheid terug begint te werken. Meer info vind je hier.
Tip

Als je werknemer net van een andere job komt, zal je sociaal secretariaat het vakantiegeld dat de vorige werkgever betaalde bij het uit dienst treden afhouden van het eerste loon. Dit kan ervoor zorgen dat je beroepskracht haast geen loon overhoudt de eerste maand. Je kan dit spreiden over verschillende maanden zodat je beroepskracht dit minder voelt in hun maandelijkse rekeningen. Dit vraag je best aan je sociaal secretariaat.

Het sociaal secretariaat berekent de vakantie en het vakantiegeld. Bezorg hen bij indiensttreding ook het vakantieattest van de vorige werkgever (de werknemer moet dit aangeven).

Naast vakantie zijn de meest voorkomende afwezigheden ziekte, klein verlet of onbetaald verlof. Vaak bestaan er uitzonderingen voor deeltijdse werknemers. Indien mogelijk dient de werknemer de afwezigheid in overleg met de werkgever te plannen. In het arbeidsreglement worden hierover afspraken gemaakt. Procedures voor onbetaald verlof en sancties bij ongewettigde afwezigheid komen ook allemaal in het arbeidsreglement terecht.

Arbeidsongeschiktheid is een vorm van afwezigheid door medische omstandigheden. Deze afwezigheid moet bij de werkgever bewezen worden met een doktersbriefje (of attest van adviserend geneesheer/ arbeidsgeneesheer) binnen de twee dagen na de eerste dag van afwezigheid. De werknemer is verplicht de werkgever meteen op de hoogte te brengen bij aanvang én bij verlenging van de ongeschiktheidsperiode. Hoe dat precies moet gebeuren, staat in het arbeidsreglement. Voor bedienden blijf je als werkgever voor de eerste 30 kalenderdagen loon betalen. Daarna vallen ze terug op het ziekenfonds. Voor arbeiders is de regeling iets complexer. Je kan best contact opnemen met je sociaal secretariaat voor de correcte toepassing van deze regeling.

📸 Mathilde Maes

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op