Wetgeving
Verzekeringen

Andere verzekeringen

7 jan. 2022
MK 5114 013

Een open jeugdwerkorganisatie moet goed verzekerd zijn. Naast verplichte en aanbevolen verzekeringen, kan je ook nog andere verzekeringen afsluiten naargelang jouw type jeugdwerking en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Weeg goed af of deze extra verzekeringen wel echt noodzakelijk zijn. De wettelijk verplichte en de aanbevolen verzekeringen zijn altijd de belangrijkste.


Je kan de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen uitbreiden met een verzekering tegen overlijden, blijvende invaliditeit en dagvergoeding bij loonverlies.

De berekening van de premie gebeurt op basis van het gemiddelde bereik, zoals bij de dekking burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Je kan kiezen uit drie soorten uitbreidingen. Wij raden af om de zwaarste dekking te kiezen, omdat dit soort verzekering zelden nodig is. Kies eerder voor de basisuitbreiding, die kost maar 0,85 euro per persoon.

Deze verzekering dekt schade die toegebracht is aan het gebouw of de inhoud van het gebouw op een moment dat andere personen het gebouw van jou huren. Wanneer er schade wordt toegebracht wanneer jouw gebouw verhuurd is aan anderen, is het dus in de eerste plaats de huurder die daarvoor verantwoordelijk is.

Let op

Er gelden enkele uitzonderingen op deze regel:

 • Deze verzekering dekt geen schade aan licht- en geluidsinstallaties.

 • Deze verzekering dekt geen schade door brand, diefstal en vandalisme.

 • De schade moet veroorzaakt zijn door een ongeval, dat wil zeggen een plotse gebeurtenis los van de beschadigde zaak.

Voor deze verzekering betaal je bij IC-verzekeringen jaarlijks een forfaitaire premie van 74,37 euro (exclusief taksen). Je kan een deel van die premie mee verrekenen in de huurprijs.

Als jouw werking het gebouw regelmatig verhuurt voor commerciële doeleinden en als de inkomsten daarvan niet langer bijkomstig zijn, dan biedt de standaard verzekering burgerlijke aansprakelijkheid niet langer bescherming. De basisverzekering is enkel bedoeld om een normale jeugdwerking (zonder winstoogmerk) te verzekeren.

In dat geval adviseren we jou om een bijkomende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating (exploitatie) af te sluiten. Dat is een verzekering op maat van de verzekerde werking, waarbij de premie afhangt van de omzet.

Deze verzekering is nuttig voor jeugdhuizen die werknemers in dienst hebben die verplaatsingen maken met hun eigen wagen in opdracht van het jeugdhuis. Als er dan schade optreedt aan dat voertuig tijdens een verplaatsing in dienstopdracht, wordt die schade gedekt.

Bijvoorbeeld: een beroepskracht rijdt op het einde van een werkdag naar de winkel voor verf voor het jeugdhuis. Vervolgens rijdt hij naar huis. Een ongeval op weg naar de winkel is gedekt, want die verplaatsing is in dienstopdracht. Een ongeval op weg naar huis wordt niet gedekt, omdat dat valt onder woon-werkverkeer.

De volgende waarborgen zijn inbegrepen in een beroepsomnium:

 • eigen schade (inclusief kwaadwilligheid zoals vandalisme)

 • glasbraak (inclusief schade aan een glazen gedeelte aan het dak)

 • brand

 • ontploffing

 • bliksem

 • diefstal of poging tot diefstal

 • botsing met dieren

 • natuurkrachten

Deze verzekering beschermt bestuurders van grote vzw’s of vzw’s die werknemers in dienst hebben. Via een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid kan een bestuurder zich verdedigen als er een financiële claim tegen hem wordt ingediend of wanneer hij strafrechtelijk vervolgd wordt.

Bestuurders kunnen persoonlijk aangesproken worden door schuldeisers als die een bestuursfout kunnen aantonen. Verder kunnen bestuurders ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de vzw geen bedrijfsvoorheffing of RSZ-bijdragen betaalt, of als de vzw de algemene wetgeving niet naleeft. Daarom wordt deze verzekering vaker gekozen door grotere vzw’s die werknemers in dienst hebben. Voor kleinere, lokale vzw’s is deze verzekering zelden nodig.

Enkele voorbeelden van bestuurdersfouten:

 • Eenvoudige fouten: afwezig zijn op de raad van bestuur, een contract afsluiten met niet-geregistreerde aannemers, belangrijke verzekeringen niet afsluiten …

 • Bestuursfouten ten gevolge van buitencontractuele aansprakelijkheid: verlieslatende activiteiten onredelijk voortzetten, in naam van de vzw verbintenissen aangaan die niet kunnen worden nagekomen, contracten afsluiten die nadelig zijn voor de vzw …

 • Zware bestuursfouten: wijzigingen in de raad van bestuur niet publiceren, krediet van de vzw gebruiken voor andere redenen dan voor het maatschappelijk doel, bestuursvergoedingen uitkeren…

Opgelet

Enkel IC-verzekeringen biedt een eigen verzekering aan die volledige dekking biedt, ook voor interne aansprakelijkheid. Bij bijna alle andere verzekeringen op de markt ontbreekt er wel een bepaald type dekking.

De minimumpremie voor een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid in een werking met maximum tien bestuurders bedraagt 270,71 euro per jaar (inclusief taksen). Voor elke bijkomende bestuurder betaal je 27,07 euro extra.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op