Or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur

KDBO LVER 20220222 0099

Centrale waarden geven richting aan onze organisatie en onze mensen. We zijn inspirerend, constructief en betrouwbaar. Hoe meer diversiteit – op alle vlakken – hoe liever we het hebben. En plezier is een noodzakelijke voorwaarde voor alles wat we doen.

Zelforganisatie en mede-eigenaarschap zijn leidende principes in het vormgeven van onze organisatie en ons personeelsbeleid. Formaat heeft een vrij horizontale structuur waarin de teams een centrale plaats innemen.

Het aanbod voor een specifieke doelgroep van Formaat wordt autonoom vormgegeven in een team. Elke medewerker neemt een aantal rollen op binnen het team om mee te werken aan dit aanbod. Welke rol een medewerker opneemt, is afhankelijk van zijn/haar talenten en groeit mee met de ambities en ervaring van de medewerker.

Op die manier is Formaat een organisatie waar medewerkers veel ruimte krijgen om initiatief te nemen en te groeien. Formaat vertrekt minimaal vanuit een hiërarchische aansturing en maximaal vanuit een gedeeld leiderschap. Als Formaatmedewerker heb je (een) duidelijke rol(len) en weet je wie waarover beslist. Binnen je rollen heb je veel vrijheid. Binnen elk team is er wel één leidinggevende rol: de teamleider. Deze medewerker zorgt er voor dat het team zo georganiseerd is dat het zijn doelstellingen kan realiseren.

Drie stromen, drie doelgroepen

Hieronder begrijpen we alle initiatieven die voldoen aan de definitie van open jeugdwerk zoals we die kennen uit de visie van Formaat. Binnen die doelgroep kan het gaan om individuen die op verschillende manieren betrokken zijn bij het initiatief: vrijwilligers, professionals, bestuurders, deelnemers.

We versterken open jeugdwerkinitiatieven door training, coaching, informatieverspreiding en netwerkvorming. We realiseren dat in nauwe samenwerking met onze achterban en partners.

Deze stroom bevat de activiteiten die gericht zijn op het informeren, ondersteunen en vormen van vrijwilligers en professionals in open jeugdwerkinitiatieven. Het kan gaan om het beantwoorden van vragen, het creëren van een informatieaanbod, de organisatie van opleidingstrajecten, het samenbrengen van netwerken of het organiseren van expertise-uitwisseling …

We versterken jongeren door zelf initiatieven op te starten en verder te ontwikkelen.

De ontwikkeling van open jeugdwerk kent geen eindpunt. Elke nieuwe lichting jongeren maakt andere keuzes op zoek naar relevantie en zorgt zo voor innovatie. Formaat inspireert en stimuleert dit door zelf een actieve rol op te nemen bij de ontwikkeling van initiatieven.

In sommige contexten zijn specialistische interventies nodig om een aangepast aanbod te ontwikkelen. Waar nodig stellen we ons daarom op als een veilige plek om open jeugdwerkinitiatieven te starten en verder te ontwikkelen. Gaandeweg bouwen we deze initiatieven zo uit dat ze meer en meer autonoom kunnen werken. Steeds met het eigenaarschap van jongeren centraal. Indien de context het toelaat en indien het voordelen oplevert voor de werking, voorzien we voor deze initiatieven de mogelijkheid om vanuit Formaat te groeien op weg naar een eigen plek in het open jeugdwerk.

Formaat doet binnen haar eigen organisatiestructuur aan eerstelijnswerk. Het gaat om open jeugdwerkprojecten die sterker kunnen starten als onderdeel van een grotere structuur, of die als onafhankelijke zelfs nooit mogelijk zouden zijn, maar die potentieel wel een belangrijke bijdrage aan het open jeugdwerk in Vlaanderen kunnen leveren. In de stroom praktijkontwikkeling vallen de eerstelijnsprojecten die Formaat binnen dat kader realiseert. Die projecten gaan van het ‘runnen’ van eigen open jeugdwerkinitiatieven tot initiatieven die jongeren ondersteunen in hun onderwijsloopbaan en de kloof tussen jongeren en de arbeidsmarkt willen verkleinen.

In eerste instantie de politici en administraties van de verschillende beleidsniveaus, maar ook organisaties of netwerken die invloed kunnen hebben op het beleid. Onder ‘beleid’ begrijpen we niet enkel jeugdbeleid, maar elk beleidsdomein dat relevant is voor de sector van het Open Jeugdwerk.

We creëren meer ruimte en erkenning voor open jeugdwerk. Daarom werken we zelf gefundeerde beleidsvoorstellen uit om de ideeën over open jeugdwerk scherp te stellen en te verspreiden. We werken samen met beleidsmakers op alle relevante niveaus en domeinen in functie van de groei en verdere ontwikkeling van open jeugdwerk in heel Vlaanderen. Om dit mogelijk te maken doen we niet enkel aan beleidsbeïnvloeding, maar versterken we ook onze visie op open jeugdwerk, borgen en documenteren we goede praktijken en zetten we in op positieve beeldvorming.

Deze stroom bevat de activiteiten die gericht zijn op een verbetering van het beleid met betrekking tot open jeugdwerk. Het kan gaan om deelname aan netwerken op beleidsniveau, belangenbehartiging bij het tot stand komen van regelgeving, vertegenwoordiging van de sector bij het beleid, samenwerking met beleidsmakers of partnerorganisaties rond beleidsgerichte topics …

Deze stroom is ook verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van een visie op open jeugdwerk en het bevorderen van een positieve beeldvorming op open jeugdwerk.

Drie stromen, één organisatie

Alle stromen en teams realiseren mee de missie van Formaat. Autonomie van teams en medewerkers en gedeeld leiderschap zijn hier de leidende principes. Maar natuurlijk moet de verzameling van teams ook aangestuurd en ondersteund worden. Dit is een opdracht van de centrale rollen die dus een opdracht opnemen voor de gehele organisatie. We onderscheiden hier de coachende en ondersteunende rollen die samenwerken in Team Centrale ondersteuning en de sturende rollen die samenwerken in het directieteam.

Coachende rollen

We gaan voor maximale autonomie van teams. Om deze autonomie mogelijk te maken voorzien we coaching aan de teams op enkele cruciale organisatieprocessen zoals HR, communicatie, zakelijk en innovatieve arbeidsorganisatie (IAO).

Ondersteunende rollen

Deze rollen zijn nodig om die dingen uit te voeren die niet in de teams kunnen gebeuren (of waarvan Formaat het wenselijk vindt dat ze niet in de teams opgenomen worden). Zo hebben we een centrale personeelsadministratie, een centrale boekhouding, centrale ICT-systemen, centrale interne communicatie, centrale grafische vormgeving, …

Sturende rollen

Het geheel van Formaat moet ook aangestuurd worden. Op een aantal domeinen voorzien we dus een centrale aansturing (in nauwe samenwerking met de raad van bestuur). Dit gaat o.a. over financieel beleid, HR-beleid, strategische keuzes, externe vertegenwoordiging, … Vanuit de centrale sturende rollen kan ook het initiatief genomen worden om organisatiebrede projecten op te starten. De centrale sturende rollen organiseren ook de samenwerking (de zgn. interafhankelijkheden) tussen de stromen.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op