Waar Formaat voor staat

Jeugdhuis Nieuw Gent Opening Formaat VZW c Leontien Allemeersch 03

Formaat wil meer en sterker open jeugdwerk. Om dit te realiseren ondersteunen we open jeugdwerkinitiatieven, streven we naar meer erkenning voor deze initiatieven en zijn we een veilige plek voor jongeren en jeugdwerkers om te bouwen aan een divers en innoverend open jeugdwerklandschap.

Formaat creëert ruimte voor jongeren en hun initiatieven door open jeugdwerk te stimuleren, te ontwikkelen en te verbinden. Met meer en sterker open jeugdwerk dragen we bij aan een meer duurzame samenleving die haar diversiteit inzet als een sterkte.

Onze missie

Open jeugdwerk vertrekt vanuit de noden en wensen van jongeren. Het is groepswerk dat jongeren samenbrengt en stimuleert om aan de slag te gaan. Het biedt alle jongeren de kans om deel te nemen. Op die manier biedt open jeugdwerk op een unieke en effectieve manier leerkansen.

Open jeugdwerk is inclusief. Het biedt alle jongeren de kans om deel te nemen. En het legt verbanden tussen verschillende groepen. Open jeugdwerk versterkt de stem van jongeren en geeft vorm aan de buurt en de hele samenleving. Op die manier werkt open jeugdwerk actief mee aan een duurzame samenleving waarin gelijkwaardigheid centraal staat.

Open jeugdwerk krijgt concrete vorm in jeugdhuizen, jeugdclubs, jeugdcentra, jeugdprojecten, maar ook op straat, via vindplaatsgericht of outreachend jeugdwerk, pleinwerk ...

Open jeugdwerk zet jongeren centraal. Dat zorgt ervoor dat open jeugdwerk voortdurend in ontwikkeling is en innoveert. De uitdaging is om de kwaliteit van open jeugdwerk te garanderen en te zorgen voor een voldoende groot aanbod zodat dit afgestemd is op de diverse noden van jonge mensen. Open jeugdwerk moet beschikbaar en bruikbaar zijn voor alle jongeren in heel Vlaanderen en Brussel. Formaat realiseert dat op drie manieren.  

 • Ondersteuning van open jeugdwerk initiatieven
  We versterken open jeugdwerkinitiatieven door training, coaching, informatieverspreiding en netwerkvorming. We realiseren dat in nauwe samenwerking met onze achterban en partners.
 • Beleid maken en beïnvloeden
  We creëren meer ruimte en erkenning voor open jeugdwerk. Daarom werken we zelf gefundeerde beleidsvoorstellen uit om de ideeën over open jeugdwerk scherp te stellen en te verspreiden. We werken samen met beleidsmakers op alle relevante niveaus en domeinen in functie van de groei en verdere ontwikkeling van open jeugdwerk in heel Vlaanderen. Om dit mogelijk te maken doen we niet enkel aan beleidsbeïnvloeding, maar versterken we ook onze visie op open jeugdwerk, borgen en documenteren we goede praktijken en zetten we in op positieve beeldvorming.
 • Praktijkontwikkeling met jongeren
  De ontwikkeling van open jeugdwerk kent geen eindpunt. Elke nieuwe lichting jongeren maakt andere keuzes op zoek naar relevantie en zorgt zo voor innovatie. Formaat inspireert en stimuleert dit door zelf een actieve rol op te nemen bij de ontwikkeling van initiatieven. In sommige contexten zijn specialistische interventies nodig om een aangepast aanbod te ontwikkelen. Waar nodig stellen we ons daarom op als een veilige plek om open jeugdwerkinitiatieven te starten en verder te ontwikkelen. Gaandeweg bouwen we deze initiatieven zo uit dat ze meer en meer autonoom kunnen werken. Steeds met het eigenaarschap van jongeren centraal. Indien de context het toelaat en indien het voordelen oplevert voor de werking, voorzien we voor deze initiatieven de mogelijkheid om vanuit Formaat te groeien op weg naar een eigen plek in het open jeugdwerk.

Formaat is écht teamwerk

Als gangmaker voor de ontwikkeling van het open jeugdwerk wil Formaat inspireren en stimuleren. We wachten niet tot jongeren hun initiatieven aanpassen aan bestaande vakjes, maar stemmen de vakjes af op wat zij doen en creëren zo groeiruimte. We supporteren niet enkel aan de zijlijn, maar stappen mee het veld op wanneer we daar een meerwaarde kunnen betekenen. Het resultaat is dat ook onze eigen organisatie voortdurend in beweging is. Formaat is nooit af, maar wendbaar en open voor verandering.

Centraal in onze organisatie staan autonome teams en de medewerkers die erin actief zijn. Ze werken er samen aan hun doelstellingen en vinden er ondersteuning en leerkansen. Formaat organiseert zich als een platform dat optimale ondersteuning en beslissingskaders biedt aan teams, medewerkers en iedereen die er zich wil aan vastklikken. We organiseren het samenspel vanuit een gezamenlijke visie, goed georganiseerde kennisdeling, coaching op centrale organisatieprocessen en transparante, zakelijke procedures.

Formaat is waardengedreven

Centrale waarden geven richting aan onze organisatie en onze mensen. We zijn inspirerend, constructief en betrouwbaar. Hoe meer diversiteit – op alle vlakken – hoe liever we het hebben. En plezier is een noodzakelijke voorwaarde voor alles wat we doen.

 1. Sterker en meer open jeugdwerk
  Formaat maakt sterker open jeugdwerk mogelijk. Dat kan door betere ondersteuning, door meer professionaliteit in het veld, door het ontstaan van voldoende (grote) organisaties te stimuleren waarin kennisopbouw en -uitwisseling mogelijk is. We willen ook meer open jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen, vooral in die buurten waar het jeugdwerk minder aanwezig is. Op die manier groeit het bestaande jeugdwerklandschap verder uit tot een divers geheel waar elke jongere in zijn buurt een plek kan vinden.
 2. Meer erkenning
  Open jeugdwerk moet meer erkenning krijgen, zowel van het beleid als van partners. Want meer erkenning zal zorgen voor meer middelen, meer initiatieven en een betere kwaliteit.
 3. Veilige plek voor innovatie
  Formaat doet zelf dienst als veilige plek voor innovatie. Wanneer het nodig en nuttig is kunnen nieuwe open jeugdwerkinitiatieven tot stand komen onder de vleugels (en binnen de organisatiestructuur) van Formaat. Formaat is immers voor heel wat jongeren en beleidsmakers een betrouwbare partner om hun initiatief in onder te brengen en te laten ontwikkelen. Dat leidt, letterlijk, tot meer open jeugdwerk waar het anders minder evident zou zijn.
 • Foto: Leontien Allemeersch

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op