Aanspreekpunt Integriteit (API)

20220330 Formaatbad dag 2 6

De aanspreekpersoon integriteit (API) van Formaat is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met integriteitsschendingen.

Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpersoon waarbij deelnemers, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over een integriteitsschending.

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met integriteitsschendingen. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder klimaat.

De aanspreekpersoon integriteit (API) is binnen de jeugdorganisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met integriteitsschendingen. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder aan waarheidsvinding te doen.

De taken van de API zijn:

  • aanspreekpersoon en eerste opvang
  • hulp bij coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • preventieactiviteiten en ondersteuning
  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is.
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

Thomas Vancoppenolle is API bij Formaat. Contacteer Thomas via thomas.vancoppenolle@formaat.be.

Aanspreekpersoon Integriteit

Neem contact op:

Thomas Vancoppenolle

Bereikbaar bij vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag en integriteit

Neem contact op